Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Наконечний Михайло Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.09.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Геотехнiчний iнститут"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79053, м. Львiв, вул. Перфецького, 21
4. Код за ЄДРПОУ
02497915
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 294-97-58 (032) 234-05-21
6. Електронна поштова адреса
office@gti.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 188 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 02.10.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці gti.lviv.ua в мережі Інтернет 02.10.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.04.2017 обрано Голова правлiння Наконечний Михайло Васильович 02497915 31.9418
Зміст інформації:
Паспортнi данi: КА 279292 11.10.1996 Галицький РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй обл.
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Загальнi збори акцiонерiв.
Обрано на новий 3-рiчний строк на пiдставi п. 11.1.5 Статуту.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п'яти рокiв iншi посади особа не займала.
04.04.2017 обрано Член Правлiння Гасюк Iгор Михайлович 02497915 31.9429
Зміст інформації:
Паспортнi данi: КА 579042 22.10.1996 Франкiвський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй обл.
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Загальнi збори акцiонерiв.
Обрано на новий 3-рiчний строк на пiдставi п. 11.1.5 Статуту.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п'яти рокiв iншi посади особа не займала.
04.04.2017 обрано Член Правлiння Iльченко Анатолiй Володимирович 02497915 31.9412
Зміст інформації:
Паспортнi данi: КА 670394 01.12.1997 Шевченкiвський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй обл.
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Загальнi збори акцiонерiв.
Обрано на новий 3-рiчний строк на пiдставi п. 11.1.5 Статуту.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п'яти рокiв iншi посади особа не займала.
04.04.2017 обрано Член Правлiння Iльченко Зоя Володимирiвна 02497915 0
Зміст інформації:
Паспортнi данi: КВ 714716 08.02.2002 Шевченкiвський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй обл.
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Загальнi збори акцiонерiв.
Обрано на новий 3-рiчний строк на пiдставi п. 11.1.5 Статуту.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п'яти рокiв iншi посади особа не займала.
04.04.2017 обрано Член Правлiння Орисик Євген Iванович 02497915 0.6964
Зміст інформації:
Паспортнi данi: СС 257421 21.03.1997 Iвано-Франкiвське МУВС МВС України.
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Загальнi збори акцiонерiв.
Обрано на новий 3-рiчний строк на пiдставi п. 11.1.5 Статуту.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п'яти рокiв iншi посади особа не займала.
04.04.2017 обрано Член Правлiння Бохонко Наталiя Орестiвна 02497915 0
Зміст інформації:
Паспортнi данi: КВ 692673 01.06.2001 Залiзничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй обл.
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Загальнi збори акцiонерiв.
Обрано на новий 3-рiчний строк на пiдставi п. 11.1.5 Статуту.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п'яти рокiв iншi посади особа не займала.
04.04.2017 обрано Член Правлiння Полевецький Василь Iванович 02497915 1.1913
Зміст інформації:
Паспортнi данi: КР 372256 09.11.1998 Садгiрський РВ УМВС України у Чернiвецькiй обл.
Найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Загальнi збори акцiонерiв.
Обрано на новий 3-рiчний строк на пiдставi п. 11.1.5 Статуту.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Протягом останнiх п'яти рокiв iншi посади особа не займала.